Kwestia możliwości odwołania darowizny

12/15/2021 odwołanie darowizny rażąca niewdzięczność adwokat Zielona Góra Piotr Sobański

Kwestia możliwości odwołania darowizny została uregulowana w art. 898-900 Kodeksu Cywilnego (Dz.U.2020.1740 t.j. z dnia 2020.10.08).

Kwestia możliwości odwołania darowizny
art. 898-900 Kodeksu Cywilnego (Dz.U.2020.1740 t.j. z dnia 2020.10.08)


Art.  898.  [Odwołanie darowizny z powodu rażącej niewdzięczności]
§  1. 
Darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności.
§  2. 
Zwrot przedmiotu odwołanej darowizny powinien nastąpić stosownie do przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Od chwili zdarzenia uzasadniającego odwołanie obdarowany ponosi odpowiedzialność na równi z bezpodstawnie wzbogaconym, który powinien się liczyć z obowiązkiem zwrotu.
Art.  899.  [Przebaczenie obdarowanemu]
§  1. 
Darowizna nie może być odwołana z powodu niewdzięczności, jeżeli darczyńca obdarowanemu przebaczył. Jeżeli w chwili przebaczenia darczyńca nie miał zdolności do czynności prawnych, przebaczenie jest skuteczne, gdy nastąpiło z dostatecznym rozeznaniem.
§  2. 
Spadkobiercy darczyńcy mogą odwołać darowiznę z powodu niewdzięczności tylko wtedy, gdy darczyńca w chwili śmierci był uprawniony do odwołania albo gdy obdarowany umyślnie pozbawił darczyńcę życia lub umyślnie wywołał rozstrój zdrowia, którego skutkiem była śmierć darczyńcy.
§  3. 
Darowizna nie może być odwołana po upływie roku od dnia, w którym uprawniony do odwołania dowiedział się o niewdzięczności obdarowanego.
Art.  900.  [Forma odwołania darowizny]
Odwołanie darowizny następuje przez oświadczenie złożone obdarowanemu na piśmie.